ÅRSMÖTE STÄKETS SF 

KALLELSE  ÅRSMÖTE

 till Stäkets Sport- och Fiskevårdsförenings årsmöte Onsdag den 20 Mars 2022 kl 19.00 i Gamla Stäketskolan, Wilhelm Boys väg 21

 

DAGORDNING

 

1.     Mötets öppnande

2.     Val av ordförande för årsmötet

3.     Val av justeringsmän, tillika rösträknare

4.     Fråga om kallelse utfärdats i behörig ordning

5.     Styrelsens redogörelse för föreningens verksamhet under det gångna arbetsåret

6.     Revisorernas berättelse över granskningen av föreningens räkenskaper och förvaltning för samma år

7.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8.     Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen

9.     Val av revisorer och revisorssuppleanter

10.   Val av övriga funktionärer

11.   Förslag till budget

12.   Ärenden framlagda av styrelsen

-  Kommunens höjning av den mark vi arrenderar har ökat kraftigt. Det finns bekymmer för fortsatt arrende i och med det löpande höjningarna. Informationstillfälle.

13.  Ärenden som av föreningsmedlem före den 15 Mars skriftligen anmälts hos styrelsen

14. Övriga ärenden

15.   Avslutning

 Ärenden som väckts vid årsmötet och icke fordrar styrelsens beredning kan avgöras på årsmötet. 

Årsberättelse kommer att finnas tillgängligt på mötet. 

Känn Dig välkommen till årsmötet! Vi bjuder som vanligt på förtäring. Dessutom har vi lotteri med fina vinster.

 Stäket i Mars 2024

 STYRELSEN