STÄKETS SF har båtvakt.

Boka tid för kvällsvakt för säsongen 2021
Kvällsvakt gäller 
Varje båtplatsmedlem skall gå 1st under 2021
Annars debiteras kostnad på 1000kr för uteblivet pass.

Datum där du kan komma och boka tid i Stäkets klubbstuga.Se VaktinstruktionerHär:

SSF 

Stäkets SF´s Vaktinstruktion Syfte och uppgifter

 Att genom er närvaro avskräcka eventuella objudna gäster och därför visa er så mycket som möjligt.

 Att kontrollera båtarnas förtöjningar, särskilt vid hårt väder. Om ni bedömer att en båt behöver ägarens tillsyn, skall denna kontaktas. Bryggplatslistan finns i vaktpärmen flik nr 5.

 Att vidta nödvändiga åtgärder för att minska risken för skador på båtar och klubbens anläggning.

 Att i vaktrapporten notera iakttagelser av intresse d.v.s. av personer som visat intresse för anläggningen eller båtarna. Notera t.ex bilnummer och beskriv gärna händelsen kortfattat.

 För vårt välbefinnande och att vår mark med närområde skall vara så rena att gäster samt kommuninvånare finner trivsel med vårt arrende så skall ni plocka skräp runt vårt område i samband med ert vaktpass.

Då okända vistas inom eller söker ta sig in på hamnområdet från land eller sjösidan skall ni genom er närvaro visa att området är bevakat. Fråga gärna efter deras ärende och medlemskort.

Försök aldrig handgripligen ingripa, utan tillkalla polis i ett så tidigt skede som möjligt om ni upptäcker pågående eller förberedelse till stöld eller vandalism.

Tänk på att ni inte har några polisiära befogenheter.

Vakttid : 

Vid ankomst :

Använd vaktvästen
Ring till nästa dags vaktlag för påminnelse. Meddela vaktstugans kod till nästa vaktlag.

Under passet: Hela vaktområdet skall avpatrulleras minst fyra gånger, därutöver efter egen bedömning.

Vaktområde: Hamnområdet nedanför klubbstugan inklusive alla bryggor, även området mot landsvägsbron. Uppläggningsområdet på andra sidan landsvägen inklusive tillhörande flytbrygga.

Vid avslut : Signera vaktrapporten som sitter i Vaktpärmen under flik 4. Släck och lås. 

Vakt regler : Varje vaktlag skall av säkerhetsskäl bestå av två vuxna personer.

Tag i god tid kontakt med din vaktkamrat och förvissa dig om att allt är i sin ordning inför vaktpasset. Om din vaktkamrat inte inställer sig i tid skall du kontakta vederbörande för att påminna om vakttjänsten.

Skulle detta inte gå och du inte själv kan finna någon annan vuxen som frivilligt åtar sig vaktpasset, är det ditt eget val att antingen avbryta eller fullfölja vaktpasset ensam. Om du avbryter så meddela omedelbart någon i styrelsen, telefonnummer finns i vaktpärmen och glöm inte att anteckna i loggboken.

Uteblivet vaktpass av ej giltigt skäl debiteras med 500 kr.

SSF