Miljöregler 

Värna miljön i båthamnen — plan för avfallshantering

SSF har under hösten 2007 utarbetat en avfallshanteringsplan för föreningens kaj område och båtuppläggningsplats i Stäket. Planen har lämnats till Järfälla kommun som godkänt planen. Enligt planen rekommenderas båtägarna att själva omhänderta återvinningsbara delar från fritidsbåtverksamheten som plast, glas, metall, papper (tidningar och förpackningar) m.m. Dessa delar sorteras och lämnas i likhet med motsvarade saker från hushållet till återvinning.

Sopkärl, container, toalett

I samband med sjösättning finns container uppställd på båtuppläggningsplatsen. I denna får endast brännbara grovsopor lämnas, t.ex. virke från bockar och stöttor. I anslutning till klubbstugan finns ett mindre sopkärl som töms vid behov. Toalett finns på båtuppläggningsplatsen, samma nyckel som till grinden.

Farligt avfall

Spillolja, oljefilter, glykolrester, batterier, färgrester m.m. får ej lämnas kvar utan tas med till återvinningscentral.

Färgspill och slipdamm

Vid skrapning, slipning och målning av båtar på uppläggningsplatsen skall avfallet omhändertas genom att använda presenning eller fiberduk under båten eller maskin med dammbehållare. Avfallet samlas upp och lämnas som farligt avfall till återvinningscentral.

Olyckor med utsläpp av olja och bensin

För att förhindra eller minska spridningen av oljor och bränslen på land och i vatten finns absorbtionsmedel och länsar i anslutning till klubbstugan (placerade i utrymme för sopbehållare, se karta). Vid olyckor och utsläpp av miljöfarliga ämnen bör berörda myndigheter och organisationer underrättas. Kontakta även Miljöförvaltningen på kommunen. Lista med telefonnummer till berörda finns på föreningens anslagstavlor.

Godkända båtbottenfärger, alkylatbensin och toalettservice

Se Järfälla kommuns affisch på anslagstavlorna angående användningen.

Fiskeföreningen saknar anordning för sugtömning av båttoalett men kommunen planerar att inrätta sådan station inom kommunen.

Styrelsen