Aktuellt Bladet 2014  Klicka för pdf:

 

ÅRSBERÄTTELSE

över Stäkets Sport- och Fiskevårdsförenings verksamhet för tiden 1 oktober 2012 till 31december 2013.

* * *

Föreningen har hållit ett årsmöte och styrelsen 14 protokollförda sammanträden.

Styrelsens sammansättning har varit:

Ordförande:    Torsten Lund                       vice ordförande:    Leif Andersson

Sekreterare:     Stig Ohlsson                        vice sekreterare:     Kjell Forsberg

Kassör:            Marco Bustamante

Suppleanter:    Torsten Gradin, Arne Friberg, Calle Andersson, David Arutiunjan

Övriga poster inom föreningsarbetet:

Revisorer:                          Mats Arnoldsson, Kurt Lindblom

Revisorssuppleant:             Lars Henningsson

Valberedning:                    Börje Ohlsson, Bill Thorsén

Materielförvaltare:             Calle Andersson

Tävlingsledare:                  Leif Andersson

Arbetsutskott tävlingar:     Torsten Lund, Torsten Gradin, Bill Thorsén, Kurt Lindblom, Marco Bustamante, David Arutiunjan

Arbetsutskott Kajsas Hof: Kjell Forsberg, Arne Friberg, Marco Bustamante, Johan Uvhagen, Jonas Gradin

Stugfogdar:                       Sari Andersson, Gunilla Forsberg, Torsten Gradin

Miljöombud:                      Stig Ohlsson

Fisketillsyningsmän:          Torsten Lund, Leif Andersson, Kjell Forsberg, Torsten Gradin,         Marco Bustamante

* * *

Medlemsavgiften har varit kr 175 kr för seniorer och gratis för juniorer samt 135 kr för pensionärer.

* * *

Medlemsantalet var vid verksamhetsårets början 227 seniorer och vid verksamhetsårets slut 255. Juniorernas antal var 2 resp 24. Pensionärer 61 resp 48 och hedersmedlemmarna är 5st. Totala antalet medlemmar vid verksamhetsårets slut var 332st medlemmar. Ökning med 37st ca 12% ökning.

                                                                                      * * *

Beträffande SSF:s ekonomiska ställning hänvisas till uppgjord balansräkning samt till revisorernas berättelse som föredrages på årsmötet.

Kajsas Hof

Kajavgift båt med bredd upp till 1,75 m                         500 kr

Kajavgift båt med bredd mellan 1,76 – 2,00 m               650 kr

Kajavgift båt med bredd mellan 2,01 – 2,50 m               900 kr

Uppläggningsavgift båt med bredd upp till 2,00 m         400 kr

Uppläggningsavgift båt med bredd upp till 2,50 m         600 kr

Uppläggningsavgift båt över 2 ton                                  900 kr

Uppläggning av båtar på ej fastställd tid              dubbel avgift

Uppläggning av båtar utan kajplats                              + 300 kr

Uthyrning av kajplats                                                       200 kr

Inträdesavgift                                                               1 500 kr

Påminnelseavgift                                                                50 kr

Arbetspliktsavgift                                                            300 kr

Efter utfört arbete kvittas avgiften mot nästkommande års avgift

Parkeringsplats för SSF:s medlemmar med båtplats har funnits tillgänglig på Trafikverkets mark.

Stölder av båtar och tillbehör samt skadegörelse har förekommit under året i båthamnen.

Föreningens hamnkapten sedan många år Arne Friberg förolyckades vid arbete i hamnen i början av sommaren.

Uthyrningen av klubbåtar är populär och har ökat i omfattning.

Arbetsplikt har under året tillämpats inom hamnområdet i 5 omgångar. Vi önskar större närvaro på arbetsplikten.

Renoveringen av klubbhuset är i huvudsak färdig. Ny värmepanna har installerats, Handredskap och maskiner för skötsel av hamnområdet har kompletterats. Nya bojar och y-bommar har installerats på ett antal båtplatser. (Flera skall bytas under 2014)

Föreningens fiskevatten

Inga förändringar av föreningens fiskevatten har skett under året.

Fiske och miljö

Säsongen för vinterfiske genomfördes på bra isar under en något kortare vinter. Sommaren erbjöd mycket bra gösfiske trots den rikliga nederbörden under säsongen.

Tävlingsåret 2013

DM   i pimpel

Herrar:

36.  David Tulesjö

52.  Calle Andersson

Herrveteran:

1.     Mats   Arnoldsson

5.     Kent   Eriksson

11.  Börje   Ohlsson

Äldre herrveteran:

3.     Bill   Thorsén

4.     Torsten   Lund

8.     Inge   Edström

16.  Kurt   Lindblom

Damerveteran:

3.     Kicki   Torstensson

Äldre   Damveteran:

4.     Vivi-Ann   Suther

DM   serie Individuellt

Herrar:

36.   Roine Edström

39.   David Tulesjö

52. Calle Andersson

Herrveteran:

3.     Mats   Arnoldsson

6.     Kent   Eriksson

17.   Börje   Ohlsson

Äldre herrveteran:

7.     Bill   Thorsén

8.     Torsten   Lund

14.   Kurt   Lindblom

Damveteran:

3.     Kicki   Torstensson

Äldre damveteran:

3.     Vivi-Ann   Suther

 

Lagserien

3.     Stäkets   SF1

10.   Stäkets   SF2

DM i lag

Damveteran:

2.    Stäkets SF

(Vivi-Ann Suther

Kicki Torstensson)

Äldre herrveteran:

1.    Stäkets   SF

(Bill Thorsén

Torsten Lund

Kurt Lindblom

Inge Edström)

SM   i pimpel lag

Äldre   Herrveteran:

7.      Stäkets   SF

(Bill Thorsén

Torsten Lund

Kurt Lindblom

Inge Edström)

Damer:

13.    Stäkets SF

(Kicki   Torstensson

Vivi-Ann   Suther

Rosie   Blomberg

Britt-Mari   Jakobsson)

SM i pimpel Individuellt

Herrveteran:

49.   Börje   Ohlsson

50.   Mats   Arnoldsson

Äldre herrveteran:

28.   Bill Thorsén

40.   Torsten Lund

Damer:

37.   Kicki   Torstensson

Äldre damveteran:

30.   Vivi-Ann   Suther

Arrangör:

34.   Leif   Andersson

50.   Torsten   Gradin

Järfällamästerskapet i pimpel hölls den 3 februari på Mälaren vid Ängsjö. Järfällamästare blev Björn Widerberg Täby PF med 18 942 g.

KM i pimpel hölls den 16 februari på Mälaren vid Kalmarsand. Klubbmästare blev Bill Thorsén med 12 848 g.

KM i mete hölls 30 maj i Bällstaviken i Solna. Klubbmästare blev Mats Arnoldsson med 2 222 g.

Övrigt

Aktuellt har utkommit med två nummer under året.

Styrelsen får framföra ett varmt tack till alla som hjälpt till i föreningens verksamhet under det gångna året.

Stäket i januari 2014

Torsten Lund       Leif Andersson       Marco Bustamante    Stig Ohlsson        Kjell Forsberg